سرکوب کننده ایمنی


داروهای سرکوب کننده ایمنی,لیست داروهای سرکوب کننده ایمنی,انواع داروی سرکوب کننده ایمنی,اطلاعات دارویی داروهای سرکوب کننده ایمنینام لاتین: azathioprine نام فارسی: آزاتیوپرین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی:  آنـتاگـونیست…