اطلاعات دارویی
لیست داروها

نام لاتین: tetracaine نام فارسی: تترا کائین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: trifluoperazine نام فارسی: تری فلوپرازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: triamcinolone acetonide نام فارسی: تریامسینولون استوناید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی –…

نام لاتین: trazodone نام فارسی: ترازودون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی…

نام لاتین: tramadol نام فارسی: ترامادل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنالژزیک…

نام لاتین: ticlopidine نام فارسی: تیکلوپدین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتقات…

نام لاتین: tamsulosin نام فارسی: تامسولوسین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست…

نام لاتین: sumatriptan نام فارسی: سوماتریپتان مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  آگونیست…

نام لاتین: spironolactone نام فارسی: پاسپیرونولاکتون مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: دیورتیک…

نام لاتین: sildenafil نام فارسی: سیلدنافیل مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

1 2 3 4 5 12