اطلاعات دارویینام لاتین: losartan نام فارسی: لوزارتان مصرف در حاملگی: C (سه ماهه او) و D…

نام لاتین: lidocaine نام فارسی: لیدوکایین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: letrozole نام فارسی: لتروزول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: هورمون…

نام لاتین: loratadine نام فارسی: لوراتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: ضدگیرنده…

نام لاتین: levothyroxine sodium نام فارسی: لووتیروکسین سدیم مصرف در حاملگی: A گروه درمانی –…

نام لاتین: l – carnitin یا levocarnitin نام فارسی: ال – کارنیتین – لوو کارنیتین…