داروهای ضد حساسیت


لوراتادین
لوراتادین

نام لاتین: loratadine نام فارسی: لوراتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: ضدگیرنده H1 هیستامینی -‌مشتق بی‌پریدینی -‌…

هیدروکسی زین
هیدروکسی زین

نام لاتین: hydroxyzine نام فارسی: هیدروکسیزین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  مشـتق پـی‌ پرازیـن – ضدحساسیت -…

دیفن هیدرامین
دیفن هیدرامین

نام لاتین: diphenhydramine نام فارسی: دیفن هیدرامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست گیرنده H1 –  مشتق…

سیپروهپتادین
سیپروهپتادین

نام لاتین: cyproheptadine نام فارسی: سیپروهپتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق پی پریدین – ضد حساسیت…

کلر فنیر آمین

نام لاتین: chlorpheniramine نام فارسی: کلر فنیر آمین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق آلکیل آمین‌، آنتاگونیست‌گیرنده…