کابرگولین

نام لاتین: cabergolin نام فارسی: کابرگولین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آگونیست گیرنده D2 دوپامین‌، آلکالوئید ارگوت‌،…

بروموکریپتین

نام لاتین: bromocriptine نام فارسی: بروموکریپتین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشـقات نیمه‌ صناعی آلکالوئید ارگوت -…

آتنولول

نام لاتین: atenolol نام فارسی: آتنولول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: مسدود کننده بتا آدرنرژیک‌، کاهنده فشار…

آمیتریپتیلین
آمی تریپتیلین

نام لاتین: amitriptyline نام فارسی: آمیتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای (TCA)، ضد…

آلوپورینول
آلوپورینول

نام لاتین: allopurinol نام فارسی: آلوپورینول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده آنزیـم گزانتین اکسیداز – ضد…

آکاربوز
آکاربوز

نام لاتین: acarbose نام فارسی: آکاربوز مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده آلفا-‌گلیکوزیداز، ضد دیابت‌ اشکال دارویی:…

آتورواستاتین
آتورواستاتین

نام لاتین: atorvastatin نام فارسی: آتورواستاتین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی:  مـهارکننده ٣- هــیدروکسی – ٣- مــتیل‌گلوتاریل…

آملودیپین
آملودیپین

نام لاتین: amlodipine نام فارسی: آملودیپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق دی‌ هیدرو پیریدین‌، مسدد کانال…

آلپرازولام
آلپرازولام

نام لاتین: alprazolam نام فارسی: آلپرازولام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین – ضد اضطراب‌، ضد پانیک‌،…

استامینوفن
استامینوفن

نام لاتین: acetaminophen نام فارسی: استامینوفن مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق پاراآمینوفنل – ضد درد، غیرمخدر،…

آتروپین
آتروپین

نام لاتین: atropine نام فارسی: آتروپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: پاراسمپاتیک آنتی‌ موسکارینی‌، آلکالوئید بلادونا -…

آزاتیوپرین
آزاتیوپرین

نام لاتین: azathioprine نام فارسی: آزاتیوپرین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی-دارویی:  آنـتاگـونیست مـتابولیسم پـورین – سـرکوبگر ایـمنی‌، ضد رومـاتیسم‌،…

بوپروپیون
بوپروپیون

نام لاتین: bupropion نام فارسی: بوپروپیون مصرف در حاملگی: گروه درمانی-دارویی: آمینوکتون‌، ضد افسردگی اشکال دارویی: Tab: 75mg, 100mg فارماکوکینتیک…

بتامتازون موضعی
بتامتازون موضعی

نام لاتین: betamethasone valerate نام فارسی: بتا متازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: کورتیکواستروئید موضعی – ضد التهاب موضعی…

بتامتازون

نام لاتین: betamethasone نام فارسی: بتامتازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی طولانی‌اثـر – ضد التهاب – مـینرالوکـورتیکوئید…

1 4 5 6