اطلاعات دارویی
لیست داروها

نام لاتین: cabergolin نام فارسی: کابرگولین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آگونیست…

نام لاتین: bromocriptine نام فارسی: بروموکریپتین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشـقات…

نام لاتین: atenolol نام فارسی: آتنولول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: مسدود…

نام لاتین: amitriptyline نام فارسی: آمیتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضد…

نام لاتین: allopurinol نام فارسی: آلوپورینول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: acarbose نام فارسی: آکاربوز مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: atorvastatin نام فارسی: آتورواستاتین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی:  مـهارکننده…

نام لاتین: amlodipine نام فارسی: آملودیپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: alprazolam نام فارسی: آلپرازولام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین…

نام لاتین: acetaminophen نام فارسی: استامینوفن مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: atropine نام فارسی: آتروپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: پاراسمپاتیک…

نام لاتین: azathioprine نام فارسی: آزاتیوپرین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی-دارویی:  آنـتاگـونیست مـتابولیسم پـورین…

نام لاتین: bupropion نام فارسی: بوپروپیون مصرف در حاملگی: گروه درمانی-دارویی: آمینوکتون‌، ضد افسردگی اشکال…

نام لاتین: betamethasone valerate نام فارسی: بتا متازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: کورتیکواستروئید…

نام لاتین: betamethasone نام فارسی: بتامتازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی طولانی‌اثـر…

وقوع خونریزی را که از عوارض اصلی دارو است را فورا گزارش کنید.

1 4 5 6