روغن های طبیعی


خواص سیر برای موی سر
روغن سیر

باید توجه داشته باشید که روغن پخت و پز سیر و اسانس سیر یکسان نیستند. اسانس سیر بسیار غلیظ است…