قرص ضد تهوع

لیست داروهای درمان حالت تهوع و استفراغ, قرصهای ضد تهوع کدامند؟ معرفی و بررسی اطلاعات پزشکی قرص های ضد تهوع


کلرپرومازین
کلرپرومازین

نام لاتین: chlorpromazine نام فارسی: کلرپرومازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنوتیازین آلیفاتیک‌، آنتی‌ دوپامینرژیک – ضد…

تری فلوپرازین
تری فلوپرازین

نام لاتین: trifluoperazine نام فارسی: تری فلوپرازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنوتیازین پیپرازینی‌، آنتی‌دوپامینرژیک‌، آنتی‌سایکوتیک‌، ضداستفراغ…

متوکلوپرامید
متوکلوپرامید

نام لاتین: metoclopramide نام فارسی: متوکلوپرامید مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: پـاراسمپاتومیمتیک‌، از داروهـای پـروکینتیک و ضـدتهوع…

هیدروکسی زین
هیدروکسی زین

نام لاتین: hydroxyzine نام فارسی: هیدروکسیزین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  مشـتق پـی‌ پرازیـن – ضدحساسیت -…

کلر فنیر آمین

نام لاتین: chlorpheniramine نام فارسی: کلر فنیر آمین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق آلکیل آمین‌، آنتاگونیست‌گیرنده…