✚ هشدار: تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می باشد و مجله سلامت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

ابسیکسیمب

نام های تجاری ابسیکسیمب :
لیست کامل اطلاعات دارویی ابسیکسیمب

ابسیکسیمب

وقوع خونریزی را که از عوارض اصلی دارو است را فورا گزارش کنید.