اطلاعات دارویینام لاتین: fluoxetine نام فارسی: فلوکستین – فلوئوکستین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی –…

نام لاتین: fluconazole نام فارسی: فلوکونازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…