ضد اسید


سایمتیدین

نام لاتین: cimetidine نام فارسی: سایمتیدین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست H2 – ضد اسید معده…