داروهای آنتی هيستامين


داروهای آنتي هيستامين,لیست داروهای آنتي هيستامين,انواع داروی آنتي هيستامين,اطلاعات دارویی داروهای آنتي هيستاميننام لاتین: ketotifen نام فارسی: کتوتیفن مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتی‌…

نام لاتین: cetirizine نام فارسی: سیتریزین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست…