ضد پارکینسون


پرامی پکسول
پرامی پکسول

نام لاتین: pramipexole نام فارسی: پرامی پکسول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آگونیست غیر ارگوتی دوپامین‌، ضد…

بروموکریپتین

نام لاتین: bromocriptine نام فارسی: بروموکریپتین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشـقات نیمه‌ صناعی آلکالوئید ارگوت -…