ضد پارکینسوننام لاتین: pramipexole نام فارسی: پرامی پکسول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: bromocriptine نام فارسی: بروموکریپتین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشـقات…