کورتيکواستروئید


داروهای کورتيکواستروئيد,لیست داروهای کورتيکواستروئيد,انواع داروی کورتيکواستروئيد,اطلاعات دارویی داروهای کورتيکواستروئيد


نام لاتین: betamethasone valerate نام فارسی: بتا متازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: کورتیکواستروئید…

نام لاتین: betamethasone نام فارسی: بتامتازون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی-دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی طولانی‌اثـر…