داروهای ترک اعتیاد  قرص وارنیکیلن برای افرادی که سیگاری هستند مورد استفاده قرار می گیرد و به…