تریپل سولفا

  • نام لاتین: triple sulfa
  • نام فارسی: تریپل سولفا
  • مصرف در حاملگی: C
  • گروه درمانی – دارویی: سولفونامید، آنتی‌بیوتیک واژینال

اشکال دارویی:

کرم/پماد واژینال Vag. Cream: Sulfathiazole 3.4% + Sulfacetamide 2.8% + Sulfabenzamide 3.7%

قرص واژینالVag.Tab: Sulfathiazole 172.5mg + Sulfathiazole 143.75mg +Sulfabenzamide 184mg


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

مکــانیسم اثــر مشـابه سـایر سـولفونامیدهای سـیستمیک‌، سـولفونامیدها، داروهـای ضدعفونی‌کننده باکتریو استاتیکی با طیف اثر گسترده‌، مهار آنزیم دی‌هیدروپتروات سنتتاز باکتری به طور رقابتی و جلوگیری از تکثیر باکتری‌. جذب از طریق مخاط واژن‌.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

درمان واژینیت ناشی از گاردنلا واژینالیس.


تداخلات مهم:


موارد منع مصرف و احتیاط:

منع‌ مصرف:‌ نارسایی شدید کلیوی یا کـبدی‌، بـیماری‌های خونی‌، حسـاسیت مـفرط بـه سـولفونامیدها، پورفیری‌، SLE ، کمبود  G6PD ، هفته‌های آخر بارداری‌، دوره شیردهی‌.

احتیاط:‌ سابقه حساسیت یا آسم‌.


عوارض جانبی:

در صورت جذب سیستمیک‌، مشاهده عوارض جانبی سولفامتوکسازول.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 آموزش نـحوه مـصرف دارو بـه بـیمار. در مـصرف کـرم واژینال‌، بیمار تا ٠.۵ ساعت بعد درازکش باشد.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین