اطلاعات دارویینام لاتین: doxyxycline نام فارسی: داکسی سایکلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: dydrogesterone نام فارسی: دیدروژسترون مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: domperidone نام فارسی: دومپریدون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست…

نام لاتین: diphenhydramine نام فارسی: دیفن هیدرامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: diazepam نام فارسی: دیازپام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین…

نام لاتین: diltiazem نام فارسی: دیلتیازم مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  مسدد…