اطلاعات دارویینام لاتین: sumatriptan نام فارسی: سوماتریپتان مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  آگونیست…

نام لاتین: spironolactone نام فارسی: پاسپیرونولاکتون مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: دیورتیک…

نام لاتین: sildenafil نام فارسی: سیلدنافیل مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: sulpiride نام فارسی: سولپیرید مصرف در حاملگی: NR گروه درمانی – دارویی: بنزامید،…

نام لاتین: sorbitol نام فارسی: سوربیتول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ملین…

نام لاتین: sertraline نام فارسی: سرترالین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…