داروهای ضد تشنج

داروهای ضد تشنج,لیست داروهای ضد تشنج,انواع داروی ضد تشنج,داروهای مفید ضد تشنج,اطلاعات دارویی ضد تشنج


والپروات سدیم
والپروات سدیم

نام لاتین: valproatesodium نام فارسی: والپرات سدیم مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: مشتق اسیدکربوکسیلیک – ضدتشنج اشکال…

توپیرامات
توپیرامات

نام لاتین: topiramate نام فارسی: توپیرامات مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مونوساکارید سولفامات‌دار – ضد تشنج اشکال…

گاباپنتین
گاباپنتین

نام لاتین: gabapentin نام فارسی: گاباپنتین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  آنالوگ گابا – ضد تشنج اشکال…

دیازپام
دیازپام

نام لاتین: diazepam نام فارسی: دیازپام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین -‌ ضد اضطراب‌، ضد تشنج‌،…

کلونازپام
کلونازپام

نام لاتین: clonazepam نام فارسی: کلونازپام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق بنزودیازپین – ضد تشنج اشکال…