داروهای ضد تشنج


داروهای ضد تشنج,لیست داروهای ضد تشنج,انواع داروی ضد تشنج,داروهای مفید ضد تشنج,اطلاعات دارویی ضد تشنج


نام لاتین: valproatesodium نام فارسی: والپرات سدیم مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: topiramate نام فارسی: توپیرامات مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مونوساکارید…

نام لاتین: gabapentin نام فارسی: گاباپنتین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  آنالوگ…

نام لاتین: diazepam نام فارسی: دیازپام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین…

نام لاتین: clonazepam نام فارسی: کلونازپام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق…