اطلاعات دارویینام لاتین: prednisolone نام فارسی:  پردنیزولون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید…

نام لاتین: podophyllin نام فارسی: پودوفیلین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: رزین…

نام لاتین: pentoxifylline نام فارسی: پنتوکسی فیلین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: pramipexole نام فارسی: پرامی پکسول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: perphenazine نام فارسی: پرفنازین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: فنوتیازین…

نام لاتین: pantoprazole نام فارسی: پنتوپرازول مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: progesterone نام فارسی: پروژسترون مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی:  هورمون…

نام لاتین: propranolol نام فارسی: پروپرانولول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مسدودکننده…