اطلاعات دارویینام لاتین: ranitidine نام فارسی: رانیتیدین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهار…

نام لاتین: risperidone نام فارسی: ریسپریدون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: rabeprazole نام فارسی: رابه پرازول مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی:…