داروهای آنتی سایکوتیکنام لاتین: trifluoperazine نام فارسی: تری فلوپرازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: thioridazine نام فارسی: تیوریدازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: sulpiride نام فارسی: سولپیرید مصرف در حاملگی: NR گروه درمانی – دارویی: بنزامید،…

نام لاتین: risperidone نام فارسی: ریسپریدون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: olanzapine نام فارسی:  الانزاپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  تینوبنزودیازپین…