داروهای آنتی سایکوتیک


تیوریدازین
تیوریدازین

نام لاتین: thioridazine نام فارسی: تیوریدازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق فنوتیازین‌های پـیریدینی‌، آ نـتی‌دوپامینرژیک -…

تری فلوپرازین
تری فلوپرازین

نام لاتین: trifluoperazine نام فارسی: تری فلوپرازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنوتیازین پیپرازینی‌، آنتی‌دوپامینرژیک‌، آنتی‌سایکوتیک‌، ضداستفراغ…

سولپیرید
سولپیرید

نام لاتین: sulpiride نام فارسی: سولپیرید مصرف در حاملگی: NR گروه درمانی – دارویی: بنزامید، آنتی‌ دوپامینرژیک – آنتی‌سایکوتیک اشکال…

ریسپریدون
ریسپریدون

نام لاتین: risperidone نام فارسی: ریسپریدون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق بنزی‌ سوکسازول – آنتی‌سایکوتیک اشکال…

الانزاپین
الانزاپین

نام لاتین: olanzapine نام فارسی:  الانزاپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  تینوبنزودیازپین – آنتی‌سایکوتیک آتیپیک اشکال دارویی:…