پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Corkscrew

نحوه انجام حرکت Corkscrew چگونه است؟

حرکت Corkscrew: به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید. وزن بدن را روی دست چپ بیاورید. دست چپ خود را از روی زمین بردارید و سپس به سمت راست بپرخانید و با پای چپ یک لگد به سمت راست بزنید. پای چپ خود را با دست راست بزنید. این حرکت را چند بار تکرار کنید.

سطح تمرین: متوسط

corkscrew

نظر خود را بیان کنید