پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Tricep Push-Up With Mountain Climber

نحوه انجام حرکت Tricep Push-Up With Mountain Climber

حرکت Tricep Push-Up With Mountain Climber: دو حرکت همیشه بهتر از یک حرکت است. این حرکت را بهتر است روی یک فرش یا حوله تمیز انجام دهید. بدن را به حالت شنا قرار دهید. همزمان روی ساعد دو دست به سمت پایین بیایید و هسته بدن را منقبض نگه دارید. حالا با فشار دست به حالت اولیه خود برگردید. زانوی راست را به سمت قفسه سینه ببرید و سپس زانوی چپ را به سمت قفسه سینه بیاورید.

سطح تمرین: پیشرفته

tricep-push-up-with-mountain-climber

نظر خود را بیان کنید