پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Tuck Jump

نحوه انجام حرکت Tuck Jump چگونه است؟

حرکت Tuck Jump: به گونه ای بایستید که زانوی شما کمی خم باشد . بپرید و زانوی خود را سمت قفسه سینه بیاورید.

سطح تمرین: متوسط

tuck-jump

نظر خود را بیان کنید