پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Hops to Push-Up

نحوه انجام حرکت Hops to Push-Up چگونه است؟

حرکت Hops to Push-Up: روی پای راست بایستید پای چپ را بلند کنید و هسته بدن را منقبض نمایید. سه مرتبه بجهید و سپس خم شوید و به سرعت با دست‌ها به سمت جلو بروید. در همین حالت سه مرتبه شنا بروید بدون اینکه پای چپ پایین بیاید. دست خود را به سمت عقب برگردانید و به حالت اولیه برگردید.

سطح تمرین: متوسط

3-hops-to-push-up

نظر خود را بیان کنید