پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Skaters

نحوه انجام حرکت Skaters چگونه است؟

حرکت Skaters: بایستید و پاهای خود را به عرض شانه باز کنید. کمی زانوهای خود را کم کنید. با پای راست به سمت راست بپرید و به آرامی روی توپ پای راست فرود بیایید. حالا پای چپ خود را پشت پای راست خود بیاورید.

سطح تمرین: مبتدی

skaters

نظر خود را بیان کنید