پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Long Jump With Jog Back

نحوه انجام حرکت Long Jump With Jog Back چگونه است؟

حرکت Long Jump With Jog Back: بایستید و پاهای خود را به عرض شانه باز کنید. زانوهای خود را کمی خم نمایید. دو دست را کمی به سمت عقب تاب دهید. دست خود را تا جایی که می‌توانید به سمت جلو بیاورید و بپرید. حالا با سرعت تمام به طرف عقب قدم بردارید.

سطح تمرین: متوسط

long-jump-with-jog-back

نظر خود را بیان کنید