پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Lateral Jump

نحوه انجام حرکت Lateral Jumpp چگونه است؟

حرکت Lateral Jump: اگر از یک صندلی با ارتفاع کم استفاده کنید این حرکت عالی خواهد بود.  یک صندلی را در سمت راست خود قرار دهید. کمی زانوهای خود را خم کنید و باسن را به سمت عقب ببرید. وزن بدن را روی پای چپ ببرید و سپس با پای راست روی صندلی بپرید. به آرامی روی پای راست و سپس پای چپ فرود بیایید. این حرکت را برعکس کرده و تکرار کنید.

سطح تمرین: پیشرفته

lateral-jump

نظر خود را بیان کنید