پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Invisible Jump Rope

نحوه انجام حرکت Invisible Jump Rope چگونه است؟

حرکت Invisible Jump Rope: این حرکت طناب زدن با یک طناب نامرئی است. هر چقدر سریع‌تر اینکار را انجام دهید مفیدتر خواهد بود.

توضیح: منظور از طناب نامرئی، استفاده نکردن از طناب است و فرض کنید طناب را در دست دارید.

سطح تمرین: متوسط

invisible-jump-rope

نظر خود را بیان کنید