پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

حرکت Flutter Kick

نحوه انجام حرکت Flutter Kick چگونه است؟

حرکت Flutter Kick: به پشت بخوابید. با استفاده از هسته بدن خود، دو پای خود را چند سانتی متر از سطح زمین بالا بیاورید و  چند بار با پای خود لگد بزنید. اگر با انجام این حرکت در ناحیه کمر دچار ناراحتی شدید، از انجام آن چشم بپوشید.

سطح تمرین: متوسط

نحوه انجام حرکت Flutter Kick چگونه است؟

نظر خود را بیان کنید