پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Sprinter Sit-Ups

نحوه انجام حرکت Sprinter Sit-Ups چگونه است؟

حرکت Sprinter Sit-Ups: بنشینید و پاهای خود را جلوی خود دراز کنید.همانطور که پای راست خود را بلند می‌کنید، به آرامی دراز بکشید و دست راست خود را خم کنید و آرنج دست چپ خود را به سمت زانوی پای راست بیاورید.

سطح تمرین: متوسط

sprintersitupsright

نظر خود را بیان کنید