پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Step-Up

نحوه انجام حرکت Step-Up چگونه است؟

حرکت Step-Up: برای انجام این حرکت به یک صندلی نیاز خواهید داشت. پای راست خود را روی صندلی قرار دهید و با پای راست روی صندلی بایستید. سپس دوباره پای راست خود را روی زمین بگذارید و به حالت اولیه بگردید.

میتوانید برای سخت تر کردن تمرین از دمبل‌های سبک استفاده کنید.

سطح تمرین: متوسط

step-up

نظر خود را بیان کنید