پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Squat Jump

نحوه انجام حرکت Squat Jump چگونه است؟

حرکت Squat Jump: یک اسکات کامل انجام دهید. همانطور که بالا می‌ایید، بالا بپرید و پاها را کملا بکشید و دست خود را به سمت پایین بکشید. به آرامی روی انگشت پای خود فرود بیایید و به سرعت به حالت اسکات پایین بیایید. بهتر است دست‌ها را پشت سر نگه دارید.

سطح تمرین: پیشرفته

squat-jump

نظر خود را بیان کنید