پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Wide Mountain Climbers

نحوه انجام حرکت Wide Mountain Climbers چگونه است؟

حرکت Wide Mountain Climbers: به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید.پای راست خود را به سمت جلو بیاورید. یک جهش بزنید و پای خود را در هوا تغییر دهید.

سطح تمرین: متوسط

wide-mountain-climbers

نظر خود را بیان کنید