جدول کالری حبوبات

میزان کالری حبوبات پخته شده و خام

کالری انواع حبوبات پخته شده و خام با توجه به مقدار مصرف در جدول زیر درج شده است

نوعمیزان کالرینوعمیزان کالری
تمبر هندی
(۱۰۰ گرم)
۲۳۱نخود فرنگی پخته
(۱۰۰ گرم)
۱۸
لوبیا چیتی
پخته
(۱۰۰ گرم)
۱۴۳لوبیا چیتی
خام
(۱۰۰ گرم)
۳۴۷
لوبیا سبز تازه
(۱۰۰ گرم)
۳۱لوبیا سیاه پخته شده
(۱۰۰ گرم)

۱۳۲

لوبیا چشم بلبلی خام
(۱۰۰ گرم)

۸۵لوبیا سویا خام
(۱۰۰ گرم)
۳۴۷
لوبیا قرمز پخته شده
(۱۰۰ گرم)
۱۲۷لوبیا قرمزخام
(۱۰۰ گرم)
۳۳۳
لوبیا سفید پخته شده
(۱۰۰ گرم)
۱۳۹لوبیا سفیدخام
(۱۰۰ گرم)
۳۳۳
لپه پخته شده
(۱۰۰ گرم)
۱۱۸لپه خام
(۱۰۰ گرم)
۳۴۰
عدس پخته
(۱۰۰ گرم)
۱۱۶عدس خام
(۱۰۰ گرم)
۳۵۳
باقالی تازه خام
(۱۰۰گرم)
۸۸باقالی خشک
(۱۰۰ گرم)
۳۰۰
نخود پخته شده
(۱۰۰ گرم)
۱۶۴نخود خام
(۱۰۰ گرم)
۳۶۴
ماش پخته شده
(۱۰۰ گرم)

۱۰۵
ماش خام
(۱۰۰ گرم)
۳۴۷

محاسبه کالری مواد غذایی

محاسبه کالری مواد غذایی
کالری میوهکالری برنج
کالری لبنیاتکالری ماهی
کالری نانکالری نوشیدنی
کالری خشکبارکالری گوشت
کالری سبزیجاتکالری غلات
کالری حبوباتکالری شیرینی
کالری آجیلکالری سوپ