اطلاعات دارویی
لیست داروها

نام لاتین: spironolactone نام فارسی: پاسپیرونولاکتون مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: دیورتیک…

نام لاتین: sildenafil نام فارسی: سیلدنافیل مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: sulpiride نام فارسی: سولپیرید مصرف در حاملگی: NR گروه درمانی – دارویی: بنزامید،…

نام لاتین: sorbitol نام فارسی: سوربیتول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ملین…

نام لاتین: sertraline نام فارسی: سرترالین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: ranitidine نام فارسی: رانیتیدین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهار…

نام لاتین: risperidone نام فارسی: ریسپریدون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: rabeprazole نام فارسی: رابه پرازول مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: propantheline نام فارسی: پروپانتیلین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  آمونیوم…

نام لاتین: prednisolone نام فارسی:  پردنیزولون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید…

نام لاتین: podophyllin نام فارسی: پودوفیلین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: رزین…

نام لاتین: pentoxifylline نام فارسی: پنتوکسی فیلین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: pramipexole نام فارسی: پرامی پکسول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: perphenazine نام فارسی: پرفنازین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: فنوتیازین…

نام لاتین: pantoprazole نام فارسی: پنتوپرازول مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: omeprazole نام فارسی: امپرازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده…

نام لاتین: olanzapine نام فارسی:  الانزاپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  تینوبنزودیازپین…

نام لاتین: nortriptyline نام فارسی: نورتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی…

نام لاتین: mesalamine نام فارسی: مسالامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: سالیسیلات‌،…