اطلاعات دارویی
لیست داروها

نام لاتین: metformin نام فارسی: متفورمین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتقات…

نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی:  مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی –…

نام لاتین: mebendazole نام فارسی: مبندازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: کاربامات…

نام لاتین: losartan نام فارسی: لوزارتان مصرف در حاملگی: C (سه ماهه او) و D…

نام لاتین: lidocaine نام فارسی: لیدوکایین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: letrozole نام فارسی: لتروزول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: هورمون…

نام لاتین: loratadine نام فارسی: لوراتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: ضدگیرنده…

نام لاتین: levothyroxine sodium نام فارسی: لووتیروکسین سدیم مصرف در حاملگی: A گروه درمانی –…

نام لاتین: l – carnitin یا levocarnitin نام فارسی: ال – کارنیتین – لوو کارنیتین…

نام لاتین: ketotifen نام فارسی: کتوتیفن مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتی‌…

نام لاتین: isoxsuprine نام فارسی: ایزوکسوپرین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: سمپاتومیمتیک…

نام لاتین: interferon beta 1a نام فارسی: اینترفرون بتا مصرف در حاملگی: C گروه درمانی…

نام لاتین: isotretinoin نام فارسی: ایزوترتینوئین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: متابولیت…

نام لاتین: indomethacine نام فارسی: ایندومتاسین مصرف در حاملگی: B (اکثر شرکتهای دارویی D) گروه…

نام لاتین: gemfibrozil نام فارسی: جم فیبروزیل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: gabapentin نام فارسی: گاباپنتین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  آنالوگ…

نام لاتین: fluoxetine نام فارسی: فلوکستین – فلوئوکستین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی –…

نام لاتین: fluconazole نام فارسی: فلوکونازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:…

نام لاتین: dydrogesterone نام فارسی: دیدروژسترون مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: مشتق…

نام لاتین: progesterone نام فارسی: پروژسترون مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی:  هورمون…