پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

Plank Jacks

نحوه انجام حرکت Plank Jacks چگونه است؟

حرکت Plank Jacks: به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید. هسته بدن را منقبض کنید. پاها را با یک جهش از هم فاصله دهید و دوباره به حالت اول برگردانید. اینکار با سرعت تکرار کنید.

سطح تمرین: مبتدی

plank-jacks

نظر خود را بیان کنید