پزشک عمومی
این مقاله تایید شده است اما تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

آپرکات Uppercut

نحوه انجام حرکت آپرکات Uppercut چگونه است؟

حرکت Uppercut: به گونه ای بایستید که پای راستتان یک قدم جلوتر از پای چپ باشد. با دست راست مشت بزنیدو به سرعت در طرف دیگر این حرکت را تکرار نمایید.

لازم به ذکر است که حرکت آپرکات یکی از حرکات ورزش بوکس است اما در هرجایی میتوانید آنرا تمرین کنید.

سطح تمرین: مبتدی

آپرکات uppercut

نظر خود را بیان کنید